Archív

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388 na školský rok 2021 / 2022                      Riaditeľstvo Materskej školy v Zámutove 388, v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis  detí do materskej školy na školský rok 2021/2022. Zápis do MŠ 388 bude od 1. do 31.mája 2021….

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a  na  18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove  Týmto  zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční   dňa 14. apríla o 1300  hod.  na Obecnom úrade v Zámutove.     Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ Schválenie…

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021.   Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný…