Archív

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 29. júna 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Správa hlavného kontrolóra o výsledky vykonanej kontroly č. 1/2022…

VOĽBY 2022

Zoznam kandidátov – starosta Zoznam kandidátov – poslanci   Okrsky v obci Zverejnenie elektronickej adresy    Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022   Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie   Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do…

Oznámenia o plánovanom výrube NN, VSD, a.s. 

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.  Obchodné meno : PIKOLO s.r.o. Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav IČO : 46008471 DIČ : 2023178663 IČ DPH : SK2023178663   Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov   V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba…

Obec Zámutov sa pripája k štrajkovej pohotovosti

Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K tomuto kroku pristupuje aj obec Zámutov, ako člen Združenia miest a obcí Slovenska. Reagujeme tak na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam.

Verejná vyhláška – prerušenie územného konania

Z-14 RD-VN TS NN-pr 2                                                    OBEC ZÁMUTOV   Číslo: 188/2022-03 Mi                                                                               Zámutov, 20.05.2022     Vec   VSD a.s., Mlynská 231, 042 91 Košice                                                                                                            „Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov 14 RD- VN, TS, NN“ v k.ú. Zámutov. -Výzva na odstránenie nedostatkov- prerušenie územného konania                                             ROZHODNUTIE   Spoločnosť VSD…

P o z v á n k a na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 05.04.2022     Vec P o z v á n k a na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 11. mája 2022 o 1300  hod. na Obecnom…

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388 na školský rok 2022 / 2023

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388 na školský rok 2022 / 2023                      Riaditeľstvo Materskej školy v Zámutove 388, na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, vyhlasuje zápis  detí do materskej školy na školský rok 2022/2023. Zápis do MŠ 388 bude prebiehať od…