Archív

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Týmto zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra o 13.00 hod. v Penzióne Opál v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu na rok 2024 4. Rôzne 5. Interpelácia poslancov Jozefína Tomášová starostka obce  …

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície TP

Vzor tlačiva životopisu: 3.8_Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície  TP  Názov a adresa subjektu: Obec Zámutov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: Terénny pracovník (ďalej ako „TP“) v počet miest:  1  Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.01.2024 o 09.00 hod. v priestoroch subjektu na adrese: Obecný úrad Zámutov č. 434 Uchádzači o pracovnú pozíciu…

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                               dňa 13. decembra o 1500 hod.                                              na Obecnom úrade v Zámutove. Program zasadnutia OZ: 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 4. Plán…

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční   dňa 02.novembra o 15:00 hod.                                             na Obecnom úrade v Zámutove.   1. Schválenie programu zasadnutia 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „Oprava ôsmych obecných bytových domov v obci Zámutov“ 4….

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC

Vzor: Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon Komunitného centra v obci Zámutov v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – – aktivita KC/NDC/NSSDR, (ITMS 2014+: 401405DNJ6)   Poskytovateľ : Obec Zámutov, Zámutov…

Oznam o výberovom konaní MOaPS

Oznam o výberovom konaní OH Zámutov    Obec Zámutov,  Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov  vyhlasuje výberové konanie na 12 pracovných miest člena miestnej občianskej a preventívnej služby – MOaPS   Výberové konanie sa uskutoční dňa 31.10.2023 o 09.30 hod. v priestoroch  Obecnom úrade v Zámutove. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do…