Archív

Zmena úradných hodín

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu efektívneho využívania energií obecný úrad v piatok 23. decembra 2022 ZATVORENÝ. S vybavením potrebných záležitostí vám opäť pomôžeme v utorok 27. decembra 2022.     Ďakujem za pochopenie Jozefína Tomášová , starostka obce Zámutov

P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční       dňa 30. decembra  2022  o 1300  hod. v penzióne Opál v Zámutove.       Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Schválenie VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2…

P o z v á n k a na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční       dňa 15. decembra  2022  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.       Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce Zámutov…

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove                                           Pondelok:   13:00 – 17:00                                         Utorok :      13:00 – 17:00                                         Streda:         13:00 – 17:00                                         Štvrtok:       13:00 – 17:00                                         Piatok:         13:00 – 17:00                                         Sobota:         08:00 – 11:00   každá párna v mesiaci                                          …

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023   A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Zámutov za rok 2022 Vybavovanie oznámení ́ prijatých v súlade so zákonom č . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti…

P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Pozvánka-na-1.-ustanovujúce-zas.OZ   P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove           Týmto  zvolávam 1. ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční   dňa 28. novembra  2022  o 1300  hod. v „Bistre u Kondora“ v Zámutove.   Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie…

P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

      P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. novembra 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej…

REFERENDUM 2023

1.-Zverejnenie-elektronickej-adresy 2.-Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre referendum 2023 3.-Vymenovanie-zapisovateľa-okrskovej-volebnej-komisie Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-hlasovací-preukaz-pre-referendum-2023 Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-voľbu-poštou-pre-referendum-2023   Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra…