Archív

Výsledky volieb do NR SR

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo voľbách do NR SR 30.09.2023 – okrsok č. 1 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo voľbách do NR SR 30.09.2023 – okrsok č. 2

Oznámenie o zámere predaja obecného pozemku

 Oznámenie o zámere predaja pozemku   Obecné zastupiteľstvo v Zámutove uznesením 97/10/2023  z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. septembra 2023  schvaľuje zámer odpredaja novovytvorenej parcely registra C č. 1626/10 o výmere 229 m2, druh pozemku zastavaná plocha, KÚ Zámutov, ktorá bola vytvorená GO plánom č. 36210579-104/2023, zhotoveným Geodézia Trebišov, s. r. o., úradne overeným…

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ  Týmto  zvolávam 10.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                         dňa 20. septembra o 1500  hod.   na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesenia Zrušenie uznesenia č. 17/02/2023 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2023 Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2023 Priebežné…