Archív

POĎAKOVANIE

Obec Zámutov týmto vyjadruje vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní obecných slávností „Zámutov 2023“ dňa 17.júna 2023, Prešovskému samosprávnemu kraju, ako aj všetkým sponzorom, ktorí  finančne alebo vecnými cenami do tomboly podporili toto podujatie. ĎAKUJEME ALDA Vranov n. T. Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Autocentral – Vladimír Tabaka Autoškola Janina AVON – Pavúková…

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                  dňa 22. júna o 1500  hod.           na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov Schválenie…

Vyhodnotenie súťaže v zbere separovaného odpadu apríl 2023

17.05.2023 Vyhodnotenie súťaže v zbere separovaného odpadu miesto – Trieda 6.B ZŠ Zámutov – 147 kg papier miesto – Babjačok Marcel – 47 kg sklo miesto – Jurmák Michal – 6 kg plasty, 23 kg sklo   Srdečne gratulujeme! Výhercovia si môžu nákupné poukážky vyzdvihnúť v pokladni obecného úradu.   V súťaži pokračujeme, tešíme sa na ďalšie…