Archív

Verejná vyhláška – žiadosť o výrub stromov

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov  alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

Oznam o výberovom konaní – odborný pracovník KC

1 Oznam o VK – p4c_oznam_o_vyberovom_konani_3_rev__03022022 (2)   Oznam o výberovom konaní      Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC/NDC/NSSDR : Obec Zámutov     Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)   Obec Zámutov, 09415…

Výberové konanie na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301

Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu RA   Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov Voľné pracovné miesto: 1 pracovné miesto na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.   Predpoklady: – neustanovujú…