Archív

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II: Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov Kategória voľného pracovného miesta: 1 pracovné miesto na pozíciu –…

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obec Zámutov Obecné zastupiteľstvo obce Zámutov ____________________________________________ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov, ktorá…

Tábor ochrancov prírody

V dňoch 31.7. – 6.8.2021 sa v našej obci bude konať 45. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody.  V priestoroch lyžiarskeho strediska budú stanovať dobrovoľní ochrancovia prírody, ktorí pod vedením odborných pracovníkov budú vykonávať prírodovedný prieskum v katastrálnom území našej obce a v širšom okolí. Otvorenie podujatia sa uskutoční 31.7. v sobotu o 18. hodine v lyžiarskom stredisku Ski Zámutov, na ktoré vás organizátori…

P o z v á n k a na  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 28. júla o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.     Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Voľba hlavného kontrolóra obce Rôzne :…

Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ   Vážení rodičia, od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“): ukončuje sa plošné poskytovania…

P o z v á n k a na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 09.07.2021     Vec P o z v á n k a na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. júla o 1300  hod. na Obecnom úrade…