Archív

Výzva k údržbe a koseniu pozemkov

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov, aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov. Obec Zámutov upozorňuje vlastníkov pozemkov,  aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov, ktoré sa nachádzajú hlavne v intraviláne obce. Vlastník pozemku je povinný starať sa o svoj pozemok predovšetkým tak, že vykosí trávu na celom pozemku,  aby sa predišlo šíreniu burín a invazívnych druhov rastlín do okolia a aby sa predišlo vytváraniu podmienok…

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obec Zámutov Obecné zastupiteľstvo obce Zámutov _____________________________________________ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)   v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov,…

P o z v á n k a na  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove, dňa 24.05.2021     Vec P o z v á n k a na  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 28. mája o 1300  hod. na Obecnom úrade…