Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2019

KST Perun - pozvánka na otvorenie turistickej sezóny 2019
KST Perun - pozvánka na otvorenie turistickej sezóny 2019
18. Marec 2019

Regionálna rada KST okresu Vranov nad Topľou a KST Perun Zámutov pozývajú všetkých milovníkov prírody a turistiky na Otvorenie novej turistickej sezóny, ktoré sa uskutoční dňa ...

Verejná vyhláška - číslo: 9/2019- 04 Mi - rozhodnutie VSD -  Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS
Verejná vyhláška - číslo: 9/2019- 04 Mi - rozhodnutie VSD - Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS
11. Marec 2019

Východoslovenská distribučná a.s. Košice ako stavebník, dňa 08. 01. 2019 podala návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba, na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov. Stavba bola povolená stavebným povolením číslo 237/ 2018- 04 Mi, zo dňa 24. 05. 2018, právoplatné dňa 27. 06. 2018. ...

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Zámutov
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Zámutov
28. Február 2019

Obec Zámutov v zastúpení starostom obce Stanislavom Dudom oznamuje v súlade s § 4, ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 Z.z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zámutov je 10,10 %....

POZOR! ZMENA TERMÍNU ZBERU ZMIEŠANÝCH PLASTOV 11.3.2019
POZOR! ZMENA TERMÍNU ZBERU ZMIEŠANÝCH PLASTOV 11.3.2019
28. Február 2019

V mesiaci MAREC sa uskutoční zber zmiešaných plastov dňa 11.3.2019...

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
14. Február 2019

Týmto zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2019 o 13:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Pozvánka na FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU 16. Februára pri Bistre u Kondora
Pozvánka na FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU 16. Februára pri Bistre u Kondora
13. Február 2019

Obec Zámutov Vás pozáva na fašiangovú zabíjačku dňa 16.2.2019 o 13:00 pri Bistre u Kondora. Vstupné 1.00EUR v cene lístka guľáš alebo kapustnica a zabíjačkový tanier...

Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba v k.ú. Zámutov
Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba v k.ú. Zámutov
08. Február 2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania. ...

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu pracovník komunitného centra
Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu pracovník komunitného centra
06. Február 2019

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC : Obec Zámutov. Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.02.2019 o 8.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Zámutove, 094 15 Zámutov č. 434...

Voľby prezidenta SR 2019
Voľby prezidenta SR 2019
31. Január 2019

Rozhodnutie predsedu vlády SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem 1. deň ich konania na sobotu 16.marca 2019...

Verejná vyhláška číslo: 80/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Verejná vyhláška číslo: 80/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
30. Január 2019

I. Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: „Čajovňa pod lyžiarskym vlekom“, parcela číslo 5351 v k.ú. Zámutov, podľa § 88 ods. (1) písm. b), resp. o dodatočnom povolení uvedenej stavby podľa § 88a zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon). II. Výzva na doplnenie dokladov a na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby III. Rozhodnutie o prerušení konania I....

Verejná vyhláška číslo: 61/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Verejná vyhláška číslo: 61/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
29. Január 2019

I. Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: „Prístavba„ k bytovému domu súp.č. 542“ v k.ú. Zámutov, stavebník František Dávid rod. Dávid nar. 15. 02. 1964, Katarína Davidová r. Kroková narod. 06. 06. 1960 obaja bytom Zámutov č. 542, podľa § 88 ods. (1) písm. b), resp. o dodatočnom povolení uvedenej prístavby podľa § 88a zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon). II. Výzva na doplnenie dokladov, na podanie žiadosti o dodatoč...

Verejná vyhláška číslo: 53/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Verejná vyhláška číslo: 53/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
29. Január 2019

I. Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: „Prístavba„ k bytovému domu súp.č. 542“ v k.ú. Zámutov, stavebník Maroš Červenák a Anna Červeňaková r. Bilá, obaja bytom Zámutov č. 542, podľa § 88 ods. (1) písm. b), resp. o dodatočnom povolení uvedenej prístavby podľa § 88a zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon). II. Výzva na doplnenie dokladov, na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a na zastavenie stavebných ...

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
25. Január 2019

Týmto zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2019 o 14:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Okr. úrad Vranov nad Topľou - pozemkový a lesný odbor - Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
Okr. úrad Vranov nad Topľou - pozemkový a lesný odbor - Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
23. Január 2019

Okresný úrad Vranov nad Topľou oznamuje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a z vyhlášky MPaRV SR č. 172/20018 Z.z. ktorou podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného. ...

Zber jedlých olejov a tukov
Zber jedlých olejov a tukov
15. Január 2019

DŇA 17.1.2019 SA USKUTOČNÍ ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV Jedlé oleje je potrebné doniesť v plastových fľašiach do skladu na obecný úrad kedykoľvek v pracovnú dobu pred dátumom zberu....

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019
Harmonogram zberu odpadu na rok 2019
07. Január 2019

...

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu